Aminokwasy w syntezie

Odkryliśmy, że proste aminokwasy można wykorzystać jako bardzo efektywne czynniki indukujące chiralność w diastereoselektywnych syntezach układów heterocyklicznych. Użyliśmy kondensacji typu Picteta-Spenglera do syntezy różnych pochodnych tetrahydro-β-karboliny i tetrahydroizochinoliny. L-Aminokwasy są doskonałym źródłem chiralności umożliwiając syntezę diastereoselektywną z wydajnością de w granicach 100%. Stereochemia końcowych diketopiperazyn zależna jest od struktury użytego L-aminokwasu: niecykliczne aminokwasy dają głównie (R)-konfigurację na nowym centrum chiralności, podczas gdy L-prolina zapewnia powstanie konfiguracji odwrotnej.

fig 1

Otrzymaliśmy selektywnie estry enoli o konfiguracji zgodnej z regułą Markownikowa na drodze katalizowanej związkami rutenu addycji chiralnych aminokwasów do odpowiednich alkinów.

fig 2

Obecność podwójnego wiązania węgiel -węgiel w estrach enoli pozwala na ich zastosowanie w różnych typach reakcji w chemii organicznej.

Wprowadzenie chiralnego ugrupowania kwasu karboksylowego pozwala na diastereotopową funkcjonalizację podwójnego wiązania, co może znaleźć zastosowanie w procedurach zmierzających do wytwarzania enancjomerycznie wzbogaconych produktów.

 

Zawadzka A., Leniewski A., Maurin J.K., Wojtasiewicz K., Czarnocki Z., „Diastereoselective Synthesis of 1-Benzyltetrahydroisoquinoline Derivatives from Amino Acids via 1,4 Chirality Transfer. Part I” Organic Letters, 3, 997-999 (2001)

Zawadzka A., Leniewski A., Maurin J.K., Wojtasiewicz K., Siwicka A., Błachut D., Czarnocki Z., „Diastereoselective Synthesis of 1-Benzyltetrahydroisoquinoline Derivatives from Amino Acids by 1,4 Chirality Transfer”, Eur. J. Org. Chem., 2443-2553 (2003)

Zawadzka A., Leniewski A., Maurin J.K., Wojtasiewicz K., Siwicka A., Czarnocki Z., „Synthesis and Crystal Structure of Hydrogenated Pyrazino[2,1-a]isoquinoline Derivatives”, Pol. J. Chem., 77, 565-576 (2003)

Siwicka A., Wojtasiewicz K., Zawadzka A., Maurin J.K., Czarnocki Z., „The structure of some trans-diketopiperazine derivatives of isoquinoline and β-carboline”, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 2071-2073 (2005)

Siwicka A., Wojtasiewicz K., Rosiek B., Leniewski A., Maurin J.K., Czarnocki Z., „Diastereodivergent synthesis of 2,5-diketopiperazine derivatives of β-carboline and isoquinoline from L-amino acids”, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 975-993 (2005)

Kalinowska I.M., Szawkało J., Krawczyk K.K., Maurin J.K., Czarnocki Z.

„Diastereoselective transformations of enol esters derived from acetylenes and chiral carboxylic acid”, Synthesis, 11, 1809-1813 (2011)

Komentarze zostały zamknięte

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego