Proponowane tematy prac magisterskich

  • Zastosowanie aminokwasów jako pomocników chiralnych w diastereoselektywnych reakcjach estrów enoli.
  • Synteza i badania biologiczne pochodnych melatoniny jako potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz.
  • Badania struktury produktów reakcji tionowania wybranych imidów kwasów karboksylowych
  • Opracowanie metod syntezy i badanie aktywności katalitycznej kompleksów zawierających ligandy pochodzące z (R)-limonenu.
  • Synteza i rozdział na enancjomery kwasu N-metylo-3-fenylo-4-karboksy-3,4-dihydro-1(2H)-izochinolinowego.
  • Zastosowanie wolnorodnikowych reakcji sprzęgania w konstrukcji arylowych pochodnych windolin.
  • Wykorzystanie reakcji sprzęgania Suzuki do konstrukcji arylowych pochodnych podstawionych 2-benzylopirydyn.
  • Izolowanie witanozydów z liści Withania somnifera z uprawy krajowej.
  • Izolacja i badanie struktury produktów reakcji melatoniny z odczynnikami utleniającymi o charakterze nadtlenkowym.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!