Proponowane tematy prac dyplomowych

Tematy prac licencjackich

Synteza nowych chiralnych kwasów Brønsteda i próby ich zastosowania do organokatalizy
Praca będzie obejmowała syntezę nowych chiralnych kwasów Brønsteda z odpowiednich dioli i tlenochlorku fosforu. Otrzymane związki będą analizowane spektroskopowo i po potwierdzeniu budowy, zostaną użyte w wybranych reakcjach stereoselektywnych jako katalizatory.

Zastosowanie stereoselektywnej reakcji aldolowej do otrzymywania prekursorów w konstrukcji nowych pochodnych kwasu fosforowego
Reakcja aldolowa posłuży jako narzędzie do otrzymania serii aldehydo-alkoholi, które po redukcji i reakcji z pochodnymi kwasu fosforowego doprowadzą do otrzymania chiralnych jego pochodnych. W kolejnym etapie pracy, uzyskane kwasy organo-fosforowe posłużą jako katalizatory w reakcjach modelowych (np. aza-Henry’ego)

Otrzymywanie i badania strukturalne kryształów mieszanych wybranych aminokwasów i hydroksykwasów organicznych
Oddziaływania międzycząsteczkowe powodują powstawanie kompleksów molekularnych o często zmienionych właściwościach w porównaniu do substratów. Może to mieć istotne znaczenie np. w chemii bioorganicznej i medycznej. Praca licencjacka obejmie próby otrzymania wybranych kompleksów aminokwasów i hydroksykwasów, a także ich krystalizacji w celu otrzymania kokryształów. Będą one poddane rentgenowskiej analizie strukturalnej w celu potwierdzenia ich budowy.

 

Tematy prac magisterskich

Wykorzystanie reakcji multikomponentowych do syntezy złożonych pochodnych heterocyklicznych

Synteza i badanie stereochemii atropoizomerycznych pochodnych arylopirydyn

Zastosowanie wybranych kwasów Brønsteda w asymetrycznej reakcji Michaela

Otrzymywanie soli wybranych kwasów bis-benzylidenobursztynowych z chiralnymi aminami i próby fotolitycznej cyklizacji w ciele stałym

Otrzymywanie nowych pochodnych podofilotoksyny i ocena ich aktywności antynowotworowej

Synteza i badanie stereochemii wybranych sześciopodstawionych pochodnych benzenu

Wykorzystanie katalizatorów palladowych do enancjoselektywnej syntezy arylowych pochodnych pirydyny o chiralności osiowej

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego