Profesor

profesor_czarnocki

prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

Kierownik Pracowni Chemii Związków Naturalnych

Zbigniew Czarnocki urodził się w Warszawie w 1954 roku. Studia magisterskie w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1977 roku a pracę doktorską obronił tamże w roku 1983. Promotorem rozprawy doktorskiej, która dotyczyła syntez w dziedzinie naturalnych pochodnych pirydyny był Profesor Jerzy T. Wróbel. Następnie, w latach 1984-86 odbywał staż podoktorski w grupie Profesora Davida B. MacLeana w McMaster University (Hamilton, Kanada). W tym samym ośrodku przebywał w latach 1987-89 jako profesor wizytujący. Z tego okresu pochodzi seria prac dotycząca enancjoselektywnej syntezy różnorodnych związków naturalnych. Pokrewna tematyka kontynuowana była po powrocie na Wydział Chemii UW a zgromadzony dorobek stał się podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej i nadania stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem w roku 1993. W 1996 roku po awansie na stanowisko profesora nadzwyczajnego objął kierownictwo Pracowni Chemii Związków Naturalnych, które sprawuje do dziś. W 2002 roku Prezydent RP nadał dr hab. Zbigniewowi Czarnockiemu tytuł naukowy profesora. Bieżące zainteresowania naukowe koncentrują się wokół enancjoselektywnej syntezy związków naturalnych i heterocyklicznych o znaczeniu farmakologicznym, poszukiwania nowych katalizatorów przemian syntetycznych, chemii bioorganicznej oraz badań czynności biologicznej wybranych metabolitów związków naturalnych (np. tryptofanu i melatoniny). Profesor Zbigniew Czarnocki jest członkiem International Society of Tryptophan Research, American Chemical Society, członkiem Board of Reviewers w czasopismie ARKIVOC oraz Editorial Board w Journal of Amino Acids,ChronoPhysiology and Therapy, Mediterranean Journal of Chemistry.

Kontakt

pokój 236
E-mail:
Telefon +48 22 55 26 403

Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego