Promoted

 1. Dr Zbigniew Araźny, 2000 – Tytuł rozprawy: Naturalne pochodne organiczne jako czynniki chiralnie indukujące w syntezie alkaloidów indolowych i izochinolinowych.
 2. Dr Marek Ziółkowski, 2000 – Tytuł rozprawy: Synteza enancjoselektywna alkaloidów izochinolinowych z wykorzystaniem optycznie czystych aminokwasów i amin.
 3. Dr Iwona Matuszewska, 2003 – Tytuł rozprawy: Synteza, transformacje i badania strukturalne pochodnych amin biogennych i wyższych kwasów tłuszczowych.
 4. Dr Anna Zawadzka(Burdach), 2003 – Tytuł rozprawy: Zastosowanie aminokwasów i ich pochodnych w stereokontrolowanej syntezie układu izochinolinowego.
 5. Dr Jolanta Pawłowska(Biała), 2003 – Tytuł rozprawy: Enancjo- i diastereoselektywne syntezy wielopierścieniowych związków heterocyklicznych o znaczeniu farmakologicznym.
 6. Dr Katarzyna Piwowarczyk(Magdziak), 2004 – Tytuł rozprawy: Synteza i przemiany heterocyklicznych układów azotowych oraz ich zastosowanie w syntezie jako czynników chiralnie wspomagających.
 7. Dr Dariusz Błachut, 2005 – Tytuł rozprawy: Badanie struktury i dystrybucji produktów ubocznych w różnych drogach syntetycznych prowadzących do analogów amfetaminy.
 8. Dr Aleksandra Siwicka, 2005 – Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza układów tetrahydro-b-karboliny z wykorzystaniem naturalnych i syntetycznych induktorów chiralności.
 9. Dr Michał Pawłowski, 2005 – Tytuł rozprawy: Efekt Thorpea-Ingolda w pochodnych imidów kwasów glutarowego i bursztynowego.
 10. Dr Robert Chrobak, 2007 – Tytuł rozprawy: Transformacje chemiczne wybranych alkaloidów Catharanthus roseus (L.) G. Don, ze szczególnym uwzględnieniem procesów utleniania.
 11. Dr Joanna Szawkało, 2007 – Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza alkaloidów protoberberynowych i homoprotoberberynowych.
 12. Dr Piotr Roszkowski, 2007 – Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza układów tetrahydro-b-karboliny oraz tetrahydroizochinoliny z wykorzystaniem amin i ich pochodnych jako induktorów chiralności.
 13. Dr Krzysztof K. Krawczyk, 2012 – Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza lignanów i ich pochodnych z wykorzystaniem reakcji fotochemicznych.
 14. Dr Zuzanna Molęda, 2012 – Tytuł rozprawy: Synteza, badania strukturalne i ocena aktywności biologicznej pochodnych tetrahydropirolo[2,3-b]indolu.
 15. Dr Iwona M. Kalinowska, 2012 – Temat rozprawy: Diastereoselektywna funkcjonalizacja estrów enoli pochodnych alkinów i enancjomerycznie czystych kwasów karboksylowych.
 16. Dr Stefan J. Czarnocki, 2013 – Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza alkaloidów indolowych i ich analogów o znaczeniu farmakologicznym z użyciem enancjomerycznie czystych ligandów zawierających ugrupowanie 1,2-diaminowe.
 17. Dr Iwona Łozińska, 2016 – Tytuł rozprawy: Synteza i badania biologiczne nowych inhibitorów cholinoesteraz zawierających ugrupowanie serotoniny i wybranych pochodnych heterocyklicznych.
 18. Dr inż. Magdalena Matczuk 2015. Tytuł rozprawy: Developmnet of the analytical methodology for investigations of the anticancer metallocomplexes transportation under simulated physiological conditions. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej) oraz prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Wydział Chemii UW)
Pracownia Chemii Związków Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego